Home
Homepage

Veridass VERzekeraar IDentité/teit ASSureur

20.12.2013 - De wijzigingen (op vraag van de Werkgroep Normalisatie) die we documenteerden per 22.10.2013 werden "on hold" geplaatst in afwachting van een formele aanvaarding door de Werkgroep Veridass. Dit zal in principe gebeuren in de loop van januari 2014. 20.12.2013 - Les modifications documentées en date du 22.10.2013 (à la demande du Groupe de Travail de Normalisation) ont été remises "en attente" d'une acceptation formelle par le Groupe de Travail Veridass. Ceci se fera en principe dans le courant du mois de janvier 2014.

27.06.2013 - De beschrijving van "Column N° 14" (en alles wat daarmee samenhangt) werd aangepast zodat er overeenstemming is tussen de "verwijspunten" in de tekst, en de actuele waarden van de lijst A131. De tekst is nu wat minder misleidend in dit verband.

27.06.2013 - La description de la "Column N° 14" (et tout autre partie y référant) a été adaptée pour que les "points de référence" dans le texte correspondent aux actuelles valeurs de la liste A131. Le texte est ainsi plus clair.

24.10.2012 - We gaven in de lokalen van bvvm-upca nog wat tekst en uitleg. Hier is de korte presentatie die we daarvoor gebruikten. Het gros van de uitleg gebeurde echter bij middel van het Excel-bestand.

24.10.2012 - Nous avons organisée une session d'information dans le locaux du bvvm-upca. Voici la présentation (courte) utilisée. Le principal des explications a été donné moyennant le fichier Excel.

24.09.2012 - Gelieve hierbij de sector aanbeveling 2.0 betreffende het beheer van de overgedragen vloten en de gegevensaanvoer in het Veridass-bestand te willen vinden. Deze vloeit voor uit de Werkgroep Veridass binnen Assuralia en maakt integraal deel uit het protocol Veridass. Deze aanbeveling wijzigt en vervangt integraal de in de maand december 2001 bekendgemaakte sector aanbeveling 1.1.

Deze aanbeveling heeft tot doel de ondernemingen en tussenpersonen een eenvoudige en gestandaardiseerde oplossing voor te stellen voor het verzamelen van de gegevens betreffende de voertuigen die via een globale of collectieve polis gedekt zijn. Dit moet de verzekeringsondernemingen in staat stellen om hun wettelijke verplichtingen ten aanzien van het Veridass-bestand na te komen.
Indien uw onderneming door deze problematiek betrokken is, aarzel dan niet om contact op te nemen met het secretariaat van de werkgroep (Stéphane Nachtergaele: stephane.nachtergaele@assuralia.be).

U vindt het Excel-bestand en de aanbeveling eveneens op de website van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds op het volgende adres : http://www.fcgb-bgwf.be/documents/veridass/protocol/.
In die teksten, onder "I. Overbrenging van de gegevens - Bijlage 4 Modulo chassis", staat de uitleg over de berekening/routine die toelaat het chassisnummer te controleren.

24.09.2012 - Nous vous prions de trouver ci-joint la recommandation sectorielle 2.0 concernant la gestion des flottes déléguées et l’alimentation du fichier Veridass. Celle-ci émane du Groupe de Travail Veridass qui s’est réuni au sein d’Assuralia et fait partie intégrante du protocole Veridass. La présente recommandation modifie et remplace intégralement la recommandation sectorielle 1.1 publiée au mois de décembre 2001.

Cette recommandation a pour objet de proposer, à l’adresse des entreprises et des intermédiaires, une solution sectorielle simple et standardisée pour la récolte des informations relatives aux véhicules couverts par le biais d’une police globale ou collective et partant, de permettre aux entreprises d’assurances l’alimentation du fichier Veridass selon les prescrits légaux.
Si votre compagnie est concernée par cette problématique, n’hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat du Groupe de Travail (Stéphane Nachtergaele: stephane.nachtergaele@assuralia.be).

Vous trouverez également le fichier Excel et la recommandation sur le site du Fonds commun de Garantie automobile, à l’adresse suivante: http://www.fcgb-bgwf.be/documents/veridass/protocol/.
Dans ces textes, sous "I. Transmission des données - Annexe 4 Modulo chassis pour la DIV", vous trouvez les explications sur le calcul de controle vérifiant le numéro de chassis encodé.
De aanbeveling La recommandation
SECTOR AANBEVELING -
BEHEER VAN DE OVERGEDRAGEN VLOTEN EN TOEVOER VAN GEGEVENS AAN HET VERIDASS-BESTAND
VERSIE 2.0 SEPTEMBER 2012 (De tekst.)
RECOMMANDATION SECTORIELLE -
GESTION DE FLOTTES DÉLÉGUÉES ET ALIMENTATION DU FICHIER VERIDASS
VERSION 2.0 SEPTEMBRE 2012 (Le texte.)
De technische documentatie, in de vorm van een Excel-bestand.
En een daarvan afgeleid pdf-document.
La documentation technique, sous forme d'un fichier Excel,
et un document pdf en résultant.