MIGs Release 01.01.2015
Echanges Sinistres
/ Uitwisselingen schade
= Version française
= Nederlandstalige versie

Les modifications par rapport aux usages antérieurs sont d�crites dans les MCI.
De wijzigingen ten opzichte van de vroegere werkwijze zijn beschreven in de MCIs.
Ouverture et accusé de réception du dossier
/ Opening en ontvangstmelding dossier
M0202
Ouverture administrative - Modifié
Administratieve opening - Gewijzigd
M0205
Accusé de réception - Modifié
Ontvangstmelding - Gewijzigd
 
L’expertise
/ De expertise
M0210
Désignation expert - Modifié
Aanduiding expert - Gewijzigd
M0211
P.V. d’expertise (origine compagnie) - Modifié
Expertiseverslag (oorsprong maatschappij) - Gewijzigd
 
Règlement et clôture dossier
/ Regeling en sluiting dossier
M0204
Avis de règlement - Modifié
Bericht van regeling - Gewijzigd
M0206
Clôture du dossier - Modifié
Sluiting dossier - Gewijzigd
 
MSB : Messages Sinistres et suivi
/ Schade Berichten en opvolging
M0203
MSB origine producteur - Modifié
MSB oorsprong producent - Gewijzigd
M0207
MSB origine compagnie (destination producteur) - Non modifié
MSB oorsprong maatschappij (bestemming producent) - Niet gewijzigd
M0214
Suivi des actes de gestion - Non modifié
Opvolging beheersdaden - Niet gewijzigd
M0215
 
Formulaire TVA - Nouveau
Inlichtingenformulier BTW - Nieuw
Sinistre : Evénement - Objet de risque
/ Schade : Gebeurtenis - Risico-object
EVT_RODGEN
Données communes objets de risque - Modifié
Gemeenschappelijke gegevens risico-objecten - Gewijzigd
EVT_ROD001
Données véhicule - Modifié
Gegevens voertuig - Gewijzigd
EVT_ROD010
Données bâtiment - Modifié
Gegevens gebouw - Gewijzigd
 
Sinistre : Demandeur - Dommage
/ Schade : Eiser - Schade
DPT_DAMGEN
Données communes dommage - Modifié
Gemeenschappelijke gegevens schade - Gewijzigd
DPT_DAM001
Données dommage matériel - Modifié
Gegevens stoffelijke schade - Gewijzigd
DPT_DAM002
Données dommage corporel - Modifié
Gegevens lichamelijke schade - Gewijzigd
DPT_DAM00x
Données dommage financier ou moral - Modifié
Gegevens schade, financiële of morele - Gewijzigd
 
Sinistre : Demandeur - Dommage - Objet endommagé
/ Schade : Eiser - Schade - Schade-object
DPT_DAM_DODGEN
Données communes objet endommagé - Modifié
Gemeenschappelijke gegevens schade-object - Gewijzigd
DPT_DAM_DOD001
Données objet endommagé, véhicule - Modifié
Gegevens schade-object, voertuig - Gewijzigd
DPT_DAM_DOD010
Données objet endommagé, bâtiment - Modifié
Gegevens schade-object, gebouw - Gewijzigd
DPT_DAM_DOD030
Données objet endommagé, personne (individu) - Modifié
Gegevens schade-object, persoon (individu) - Gewijzigd

: Un fichier *.edi contient un d�but d'exemple; vous pouvez �ventuellement le traiter comme fichier *.txt.
.... Een *.edi bestandje bevat een rudimentair voorbeeld; bekijk het eventueel eens zoals een *.txt bestand.