> Syntax independent - Code lists > Values

SYNTAX INDEPENDENT COMPONENTS

Implementation Related Components


View other languages ( Or view all versions )
List 3110
Qualité du preneur d'assurance
/ (Eigenschaft als Versicherungsnehmer) /( PolicyHolderCategory_3110 )
Hoedanigheid van de verzekeringsnemer
/ (Policy holder category)
Value
an ..2
Meaning, French /(German) Meaning, Dutch /(English) (Technical - approach B denominator) Def. Obsolete
  01
Propriétaire /(Eigentümer) Eigenaar /(Owner ) Owner
Def
 
  02
Locataire total /(Gesamtmieter) Totale huurder /(Full tenant) FullTenant
Def
 
  03
Occupant à titre gratuit /(Kostenfreier Bewohner) Gratis gebruiker /(Non-paying occupant) NonPayingOccupant
Def
 
  04
Créancier hypothécaire /(Hypothekengläubiger) Hypothecair schuldeiser /(Mortgagee) Mortgagee
Def
 
  06
Propriétaire non-résident /(Nichtbewohnender Eigentümer) Niet-inwonend eigenaar /(Non-residing owner) NonResidingOwner
Def
 
  07
Nu-propriétaire /(Nackteigentümer) Naakte eigenaar /(Owner without usufruct) OwnerWithoutUsufruct
Def
 
  08
Sous-locataire /(Untermieter) Onderhuurder /(Subtenant) Subtenant
Def
 
  09
Usufruitier /(Nutznießer) Vruchtgebruiker /(Usufructuary) Usufructuary
Def
 
  10
Pour compte de qui il appartient /(Für Rechnung wen es angeht) Voor rekening van wie het behoort /(For the account of whom it may concern) ForTheAccountOfWhomItMayConcern
Def
 
  11
Locataire partiel /(Teilmieter) Gedeeltelijke huurder /(Partial tenant) PartialTenant
Def
 
  12
Co-propriétaire /(Miteigentümer) Mede-eigenaar /(Co-owner) CoOwner
Def
 
  13
Propriétaire - exploitant /(Eigentümer - Nutzer) Eigenaar - uitbater /(Owner-manager) OwnerManager
Def
 
  14
Propriétaire - non-exploitant /(Eigentümer - Nicht-Nutzer) Eigenaar - niet-uitbater /(Owner-non-manager) OwnerNonManager
Def
 
  15
Locataire - exploitant /(Mieter - Nutzer) Huurder - uitbater /(Tenant-manager) TenantManager
Def
 
  16
Locataire - non-exploitant /(Mieter - Nicht-Nutzer) Huurder - niet-uitbater /(Tenant-non-manager) TenantNonManager
Def
 
  17
Occupant total /(Gesamtbewohner) Totale gebruiker /(Full-time occupant) FulltimeOccupant
Def
 
  18
Occupant partiel /(Teilbewohner) Gedeeltelijke gebruiker /(Partial occupant) PartialOccupant
Def
 
  19
Entrepreneur /(Bauunternehmer) Aannemer /(Contractor) Contractor
Def
 
  20
Maître d'ouvrage /(Bauherr) Bouwheer /(Builder) Builder
Def
 
  21
Dépositaire /(Bewahrenter) Bewaarder /(Bailee) Bailee
Def
 
  22
Colocataires /(Mitmietern) Medehuurders /(Co-tenants) CoTenants
Def
 

Définition: 20190621 - modifié en alphanumérique puisque ce genre de codes est présent.
Relation entre le preneur et l'objet de risque de type bâtiment. - GTN 14.10.2010 : les notions -emphytéote- et -tenant le droit de superficie- sont inclues sous -propriétaire-.

/ Definition: ()
Definitie: 20190621 - gewijzigd naar alphanumeriek omdat dergelijke codes aanwezig zijn.
Code die aanduidt in welke hoedanigheid de verzekeringsnemer optreedt ten overstaan van het verzekerde risico van het type gebouw, lokaal, lokalen of constructie. - WGN 14.10.2010 : de noties -erfpachter- en -opstalhouder- worden beide begrepen onder -eigenaar-.

/ Defined as: ()